De schoolleiding en de leraren dragen zorg voor de veiligheid van de school en haar omgeving voor alle leerlingen en het personeel. Zij zetten preventief in op pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. Dit is zichtbaar doordat de leerlingen, de leraren, de schoolleiding en het overige personeel respectvol en betrokken met elkaar omgaan. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. De school beschikt over veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige (jaarlijkse) meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel.

download Protocol Veiligheid Van Asch van Wijckschool